The Grand Tourers Club

Algemene voorwaarden

Artikel 1:
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de dienst van The Grand Tourers Club. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst van The Grand Tourers Club door personen die een auto verhuren en personen die een auto huren.

The Grand Tourers Club adviseert je deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Houd er rekening mee dat u de dienst afneemt van The Grand Tourers Club indien het voertuig waar de transactie betrekking op heeft, is geregistreerd en wordt verhuurd.

Hierna wordt The Grand Tourers Club en alle andere gelieerde ondernemingen aangeduid als "The Grand Tourers Club", "wij", "ons" of "onze ".


Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst.

The Grand Tourers Club kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele algemene voorwaarden zijn op het platform te vinden. Indien een wijziging van de algemene voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe algemene voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het platform onder je aandacht gebracht. Als je het platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze algemene voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en je profiel te verwijderen.

Als gevolg van de dienst of bemiddeling door The Grand Tourers Club, kan tussen de huurder en de verhuurder een huurovereenkomst worden gesloten. The Grand Tourers Club is geen partij bij die huurovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden gelden tussen The Grand Tourers Club en de gebruiker. Overige documenten en informatie die beschikbaar is via het platform dient slechts ter informatie.


Artikel 3: Registratie en profiel
Voor gebruik van de dienst dien je jezelf te registreren als gebruiker en een profiel op te stellen.

Je garandeert dat alle informatie in je profiel juist, volledig, accuraat en relevant is. Je erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het platform en de dienst. Je erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in jouw profiel. Je erkent dat alle schade die jij, The Grand Tourers Club of een derde lijdt als gevolg van jouw onjuiste of onvolledige informatie volledig voor jouw rekening en risico komt, tenzij dwingend recht anders bepaald.

De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het privacy- & cookie policy.

Het is niet toegestaan om je meer dan 1 (één) maal te registreren als gebruiker en/of meerdere profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het platform.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw profiel. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het platform wordt gemaakt. The Grand Tourers Club mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat zo snel mogelijk aan The Grand Tourers Club laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

Het staat The Grand Tourers Club te allen tijde vrij om een profiel te verwijderen, waaronder, maar niet uitsluitend, in het geval van klachten over de gebruiker die The Grand Tourers Club ontvangt van andere gebruikers.


Artikel 4: Vereisten voor de gebruiker
Voor een registratie als gebruiker, het gebruik van de dienst en het sluiten van een huurovereenkomst gelden de volgende voorwaarden:

Je bent minimaal 18 jaar oud, en indien je een voertuig wenst te huren minstens 12 maanden in het bezit van een geldig rijbewijs (voor de categorie voertuig die je wenst te huren)
Je bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart), een geldig rijbewijs en je hebt deze documenten geüpload in je profiel conform de daarvoor gestelde eisen indien en voorzover daarom verzocht is
Je bent in de 2 jaar voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst en/of registratie als gebruiker niet betrokken geweest bij meer dan 2 schadeclaims aan voertuigen waar jij direct of indirect aansprakelijk voor bent/wordt gehouden
Je bent in de 4jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst als huurder:

niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens wanprestatie, achterstallige betalingen, fraude, onrechtmatig of slecht gedrag, of anderszins, en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld aan een door jou of op jouw naam gesloten verzekering, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking
Je gebruikt als huurder geen medicatie, en hebt geen beperking, handicap en/of ziekte waardoor je rijgedrag negatief kan worden beïnvloed
Je hebt je profiel volledig naar waarheid ingevuld en een recente foto van jezelf als profielfoto geüpload in je profiel conform de daarvoor gestelde eisen
Je hebt ingestemd en bent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, privacy policy, cookie policy, algemeen boetebeleid voor verhuurders, algemeen boetebeleid voor huurders, gedragsregels voor autogebruik
niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering en/of verzekeringsfraude

Door je te registreren als gebruiker, gebruik te maken van de dienst en/of een huurovereenkomst te sluiten garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de dienst als gebruiker en is The Grand Tourers Club gerechtigd je van gebruik van de dienst uit te sluiten en je profiel te verwijderen.

Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die je zelf, The Grand Tourers Club en/of derde partijen lijden als gevolg van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

The Grand Tourers Club en de verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van rijgedrag van de gebruiker te controleren door middel van databases van derden.

The Grand Tourers Club behoudt zich het recht voor additionele vereisten en/of voorwaarden te verbinden aan het gebruik van de dienst en/of je registratie als gebruiker, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ten behoeve van de controle van identiteit en -gegevens, de staat van het voertuig en/of overige transactie gegevens.


Artikel 5: Vereisten voor de verhuurder & voertuig
Voor een registratie als verhuurder gelden in aanvulling op de voorwaarden uiteen gezet in artikel 3 en 4, de volgende voorwaarden:

Alle voertuigen die ter verhuur worden aangeboden dienen te zijn geregistreerd in je profiel;

Je garandeert dat alle door jou aangeboden voertuigen voldoen aan de volgende vereisten:

Alle basis veiligheidseisen en registraties die gelden in het land waar het voertuig wordt verhuurd
Het voertuig is vrij van gebreken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de huurovereenkomst of de profielpagina
Het voertuig is ten minste verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA)
Alle belastingen, waaronder wegenbelasting, ten aanzien van het voertuig zijn (tijdig) betaald
Het voertuig is voorzien van een geldig kenteken, welke geldig is en geregistreerd is in het land waar het voertuig wordt verhuurd
Het voertuig is volledig jouw eigendom (of je dient vooraf een schriftelijke machtiging te overleggen waaruit blijkt dat de rechtmatig eigenaar jou heeft gemachtigd het voertuig via ons platform te verhuren. In het geval van een leaseauto, dien je vooraf toestemming van de leasemaatschappij te kunnen aantonen en dient The Grand Tourers Club vooraf toestemming te verlenen voor het aanbieden van de auto op het platform)
Het voertuig heeft al het regulier onderhoud gehad zoals geadviseerd door de fabrikant van het voertuig
Het voertuig kan normaal worden gebruikt en bevat voldoende noodzakelijke vloeistoffen, waaronder, maar niet uitsluitend, motorolie, remolie, koelvloeistof, etc., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de huurovereenkomst met de huurder

Indien een voertuig op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om het voertuig van je profiel te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of huurovereenkomsten te beëindigen en/of huurverzoeken af te wijzen.

The Grand Tourers Club blijft daarbij ten allen tijde gerechtigd het voertuig van het platform te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of huurovereenkomsten te beëindigen en/of huurverzoeken af te wijzen, wanneer wij een vermoeden en/of aanwijzingen hebben dat een voertuig niet meer voldoet aan één of meerdere vereisten zoals hierboven gesteld. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend) het geval wanneer er bovengemiddeld veel pech-meldingen betrekking hebben op een voertuig en ook wanneer The Grand Tourers Club een melding ontvangt van een leasemaatschappij dat de toestemming om het voertuig te verhuren is ingetrokken.

The Grand Tourers Club en de verzekeraar zijn gerechtigd om enerzijds de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verzekeringshistorie van de verhuurder en anderzijds de specificaties, verzekeringshistorie, strafrechtelijk verleden en de schadehistorie van voertuigen te controleren door middel van databases van derden.

The Grand Tourers Club is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als verhuurder of de registratie van een voertuig te weigeren en/of te verwijderen.

Voor zo ver The Grand Tourers Club je functionaliteiten aanbiedt om (betere) beslissingen te nemen ten aanzien van (potentiële) huurders, huurverzoeken, huursommen of anderszins, aanvaard je dat dit enkel dient ter ondersteuning. Je aanvaardt dat je zelf volledig verantwoordelijk bent en blijft voor het aanbieden van een voertuig, het bepalen van de huurvergoeding en kilometervergoeding, het accepteren of afwijzen van huurverzoeken, het gebruik van de dienst en het sluiten van een huurovereenkomst.

Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je voertuig niet (meer) volledig voldoet aan bovengenoemde vereisten. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat wanneer (tussentijdse) beëindiging van de huurovereenkomst te wijten is aan slijtage en/of slecht onderhoud van het voertuig, de verhuurder de betaalde huurvergoeding naar rato aan huurder dient te restitueren en eventuele extra kosten die daarmee samenhangen vergoed dienen te worden.


Artikel 6: Het Platform
Je aanvaardt dat The Grand Tourers Club alleen een platform biedt waarop je met andere gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een huurovereenkomst te komen. The Grand Tourers Club faciliteert enkel het platform, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie (waaronder eveneens de profielinformatie) die door jou of andere gebruikers met behulp van het platform wordt uitgewisseld en de voertuigen die via het platform ter beschikking worden gesteld. The Grand Tourers Club is dan ook geen partij bij de huurovereenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren.

The Grand Tourers Club biedt het platform zoals het is aan. Je aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het platform op het moment van gebruik. The Grand Tourers Club sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de dienst, het platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

Je aanvaardt dat The Grand Tourers Club altijd gerechtigd is het platform of de dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de dienst en het platform niet meer te gebruiken en je profiel te verwijderen. Wel is het altijd mogelijk om contact op te nemen via de contactpagina.

The Grand Tourers Club garandeert niet dat de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Je aanvaardt dat The Grand Tourers Club jegens jou niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst.

Je aanvaardt dat The Grand Tourers Club gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het platform.

Je aanvaardt dat The Grand Tourers Club gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, (jouw) voertuigen van het platform te verwijderen.

Je aanvaardt volledige aansprakelijkheid jegens The Grand Tourers Club en eventuele derden voor alle informatie die je via je profiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van een huurovereenkomst, verzekeringsovereenkomst en/of huurverzoek.

Je aanvaardt dat The Grand Tourers Club geen enkele garantie geeft en kan geven op voertuigen die worden aangeboden via het platform en de op het platform, middels profielen of anderszins beschikbaar gestelde informatie niet heeft gecontroleerd en daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Je aanvaardt voorts dat je The Grand Tourers Club op geen enkele wijze aansprakelijk kunt stellen, tenzij expliciet anders in deze algemene voorwaarden is bepaald.


Artikel 7: Totstandkoming van de huurovereenkomst
De huurvergoeding wordt bepaald door de verhuurder binnen de door The Grand Tourers Club gestelde minimum en maximum bedragen en eventuele aanvullende aanwijzingen. De kilometervergoeding wordt tevens bepaald door de verhuurder. De zogenaamde “vrije kilometers” (aantal kilometers waar geen vergoeding voor hoeft te worden betaald) wordt door verhuurder bepaald, eventueel binnen de aanwijzingen van The Grand Tourers Club. Het is de verhuurder niet toegestaan andere en/of extra kosten in rekening te brengen.

The Grand Tourers Club is gerechtigd om extra toeslagen in rekening te brengen, zoals de kosten voor het gebruik van het platform en de verzekeringspremie, alsmede toeslagen op basis van een vastgesteld risicoprofiel, bijvoorbeeld in verband met leeftijd van de gebruiker, bouwjaar of waarde van een voertuig of een toeslag namens de verzekeraar zoals een toeslag voor buitenlanddekking.

De kilometervergoeding wordt tevens bepaald door de verhuurder. De zogenaamde “vrije kilometers” (aantal kilometers waar geen vergoeding voor hoeft te worden betaald) wordt door verhuurder bepaald, eventueel binnen de aanwijzingen van The Grand Tourers Club. Het is niet toegestaan om onderling de kilometervergoeding te verrekenen en/of andere kosten bij huurder in rekening te brengen of onderling te verrekenen.

Het is huurders toegestaan meerdere huurverzoeken in te dienen, tot maximaal het aantal aangegeven in het platform.

De betreffende verhuurder ontvangt bericht van het huurverzoek. Indien een verhuurder het huurverzoek wenst te accepteren, kan hij dat aangeven in het platform.

De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verhuurder het huurverzoek van de huurder accepteert. The Grand Tourers Club is geen partij bij de huurovereenkomst. The Grand Tourers Club handelt alleen als tussenpersoon door het platform aan te bieden en de betaling te faciliteren.

Het is huurders niet toegestaan in eenzelfde of elkaar overlappende periode meer dan één (1) voertuig te huren via het platform. Nadat een huurovereenkomst tot stand is gekomen en de huurvergoeding is betaald, worden overige openstaande huurverzoeken voor dezelfde en/of overlappende periode automatisch geannuleerd.


Artikel 8: Verplichtingen uit de huurovereenkomst
Gedurende de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het voertuig en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van het voertuig.

De huurder staat ervoor in dat hij het voertuig zal gebruiken conform de gedragsregels zoals ter beschikking gesteld op het platform gedragsregels voor autogebruik.

Het is de huurder niet toegestaan het voertuig door een ander dan de huurder te laten besturen, tenzij (I) de 2e bestuurder staat geregistreerd als `geverifieerd gebruiker` bij The Grand Tourers Club, (II) de 2e bestuurder vooraf is aangemeld als extra bestuurder bij The Grand Tourers Club, en (III) de verhuurder hiervan op de hoogte is gesteld door de huurder.

Voordat de verhuurder het voertuig aan de huurder in bezit geeft als gevolg van de huurovereenkomst, dienen verhuurder en huurder alle gegevens juist en volledig in te vullen op het huurformulier en te ondertekenen en/of elektronisch te bevestigen via het platform. Het huurformulier maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst. huurder en verhuurder zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen, alsmede het op juiste wijze in- en uitchecken via het platform en/of de The Grand Tourers Club applicatie.

De verhuurder dient te voorkomen dat de huurder bezit neemt van het voertuig als de verhuurder op redelijke gronden meent dat de huurder:

Niet voldoet aan de voorwaarden voor een huurder zoals uiteengezet in artikel 4;

Om welke reden dan ook ongeschikt is om het voertuig te besturen;

Geen geldig rijbewijs en paspoort/ID bewijs kan tonen (om zich te identificeren);

Geen bevestiging van de huurovereenkomst met het juiste boekingsnummer kan tonen;

Weigert de juiste en volledige gegevens in te vullen in de The Grand Tourers Club applicatie en/of op het huurformulier en/of weigert andere gegevens te verstrekken of verzekeringen af te sluiten (zoals extra bestuurders of buitenlanddekking).

In bovengenoemde gevallen kan de verhuurder de huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

De huurder dient het voertuig niet in bezit te nemen als de huurder op redelijke gronden meent dat de verhuurder:

En/of het voertuig niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 en 5

Eventuele schade aan het voertuig niet op juiste en volledige wijze vastlegt via het platform in de The Grand Tourers Club applicatie en/of op het huurformulier

Weigert overige gegevens juist en volledige in te vullen in de The Grand Tourers Club applicatie en/of op het huurformulier en/ of weigert in te checken;

In bovengenoemde gevallen kan de huurder de huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de huurder restitutie van de betaalde huurvergoeding.

De huurder is verantwoordelijk voor het retourneren van het voertuig:

Op de datum, tijd en plaats zoals overeengekomen in de huurovereenkomst

Zonder dat zich in het voertuig persoonlijke bezittingen van de huurder bevinden

Inclusief alle sleutels en papieren en/of overige documentatie en (reserve)materialen en hulpmiddelen, waaronder maar niet uitsluitend het reservewiel, de krik en alle andere materialen aanwezig in het Voertuig op het moment waarop het voertuig ter beschikking is gesteld aan de Huurder;

Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het in ontvangst nemen van het voertuig, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in het huurformulier

In dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen van het voertuig, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in het huurformulier

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder, The Grand Tourers Club en/of derde partijen lijden doordat huurder haar verplichtingen niet (volledig) naleeft. De huurder aanvaardt de verantwoordelijkheid zoals hiervoor beschreven, alsmede de verplichting om zijn volledige medewerking te verlenen aan afhandeling van eventuele schade en bovendien aanvaardt huurder het boetebeding en de boetes, uiteengezet in het boetebeleid algemeen boetebeleid voor verhuurders algemeen boetebeleid voor huurders die The Grand Tourers Club kan opleggen en verhalen in aanvulling op de daadwerkelijk door de verhuurder of The Grand Tourers Club geleden schade.

Huurder en verhuurder zijn gehouden na afloop van de huurperiode op het huurformulier (danwel in hard copy, danwel waar mogelijk in soft copy via het platform) aan te geven of het voertuig schade heeft opgelopen, alsmede de kilometerstand van het voertuig en het niveau van de brandstofmeter van het voertuig te vermelden. Huurder en verhuurder zijn gehouden gezamenlijk het huurformulier te ondertekenen en/of te bevestigen. Indien één van beide partijen weigert het huurformulier gezamenlijk te ondertekenen of bevestigen, zijn beide partijen verplicht een eigen huurformulier in te vullen en de informatie in het huurformulier met bewijzen te staven (bijvoorbeeld middels foto's).

Huurder en verhuurder zijn zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig volgen, invullen, controleren en voltooien van de The Grand Tourers Club applicatie en huurformulier, waaronder tevens wordt begrepen het tijdig en op juiste wijze in- en uitchecken. Het huurformulier maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst en kan na bevestiging worden gedownload door huurder en verhuurder.

In geval van een conflict tussen huurder en verhuurder kan The Grand Tourers Club bemiddelend optreden. The Grand Tourers Club is echter geen partij bij de huurovereenkomst en/of de verzekeringsovereenkomst. Het is derhalve aan de huurder en verhuurder om tot een oplossing van een eventueel conflict te komen.


Artikel 9: Duur en beëindiging van de huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de huurperiode en eindigt van rechtswege bij eindiging van de huurperiode en nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De huurder en verhuurder kunnen de huurovereenkomst alleen tussentijds beëindigen in overeenstemming met het boetebeleid algemeen boetebeleid voor verhuurders algemeen boetebeleid voor huurders.

Het retourneren van het voertuig op een eerder tijdstip dan overeengekomen in de huurovereenkomst, heeft geen beëindiging van de huurovereenkomst en/of (gedeeltelijke) restitutie van de huursom tot gevolg.

Volledige betaling van de huurvergoeding, alsmede de kosten voor het platform, verzekeringstoeslag toeslagen eventuele overige toeslagen dienen voor aanvang van de beoogde huurperiode door The Grand Tourers Club te zijn ontvangen.

Totdat volledige betaling van de huurvergoeding, alsmede de kosten voor het gebruik van het platform, verzekeringstoeslag toeslagen eventuele overige toeslagen door The Grand Tourers Club is ontvangen, kunnen beide partijen de huurovereenkomst alsnog kosteloos beëindigen.

Tot het einde van de beoogde huurperiode, kunnen partijen de huurovereenkomst verlengen. Ten aanzien van een verlenging van de huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek door verhuurder, zal de oorspronkelijke hhuurperiode gelden zoals uiteen gezet in de huurovereenkomst en dient de de huurder het voertuig tijdig en binnen de oorspronkelijke huurperiode te retourneren. Op alle eventuele (geaccepteerde) verlengingen van de huurovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden tevens van overeenkomstige toepassing.

Partijen kunnen de huurovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst zoals hierboven (in artikel 7) uiteengezet herroepen. Echter, de huurovereenkomst kan niet meer worden herroepen door één van beide partijen na het begin van de huurperiode. Vanaf het begin van de huurperiode, wordt de huurovereenkomst, met betrekking tot het herroepingsrecht, geacht volledig te zijn vervuld.


Artikel 10: Schade, verzekering en boetes
Tegelijk met het sluiten van de huurovereenkomst wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten. De verzekeringsovereenkomst is afhankelijk van de huurovereenkomst, heeft dezelfde duur als de huurovereenkomst en eindigt van rechtswege bij beëindiging van de huurovereenkomst. Indien voor het sluiten van de huurovereenkomst of een verlenging ervan niet de voorgeschreven procedure wordt gevolgd, is het voertuig niet verzekerd.

Op de verzekeringsovereenkomst zijn de verzekeringsvoorwaarden van verzekeraar van toepassing. Meer informatie hierover vind je op de pagina veelgestelde vragen.

De huurder is volledig aansprakelijk voor schade. Indien schade niet is waargenomen bij het retourneren van het voertuig, maar binnen 48 uur alsnog schriftelijk aan de huurder en The Grand Tourers Club is gemeld, geldt het rechtsvermoeden dat de schade is ontstaan gedurende de huurperiode, waarvoor de huurder aansprakelijk is.

Indien schade gedekt wordt door de verzekeringsovereenkomst, dan is de huurder slechts gehouden het eigen risico te betalen, zoals bepaald in de verzekeringsovereenkomst.

Indien schade niet gedekt wordt door de verzekeringsovereenkomst, dan geldt dat de huurder en verhuurder onderling tot een afwikkeling van de schade dienen te komen.

De verzekeraar is gerechtigd om als voorwaarde voor dekking te stellen dat de huurder en/of verhuurder een volledig ingevuld en bevestigd (of en ondertekend huurformulier overleggen en dat de huurder en/of verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier overleggen. Indien de huurder of verhuurder hieraan geen of onvoldoende medewerking verleent, is die partij zelf aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Hieronder wordt dus tevens, maar niet uitsluitend, begrepen de schade die ontstaan is en niet gedekt wordt door de verzekeringsmaatschappij doordat gebruikers geen of onvoldoende medewerking verlenen.

Indien blijkt dat een verhuurder een al aanwezige schade aan het voertuig op een huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de benodigde expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, zoals opname in het FISH systeem en aangifte bij de politie voor verzekeringsfraude op de verhuurder verhaald worden, verhoogd met een administratieve boete zoals uiteen gezet in het boetebeleid algemeen boetebeleid voor verhuurders en het algemeen boetebeleid voor huurders. Dit bedrag zal minimaal EUR 1.000,- per gebeurtenis bedragen. Tevens zal de verhuurder uitgesloten worden van verzekeringen bij de verzekeraar.

De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat het voertuig verhuurd gaat worden. De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden van zijn huidige verzekeraar en dient dus bijvoorbeeld zelf in te schatten of het jaarkilometrage van zijn bestaande verzekering dient te worden gewijzigd en dit door te geven aan zijn huidige verzekeraar.


Artikel 11: Betaling
De huurder zal de huursom betalen zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. volledige betaling van de huurvergoeding alsmede de platform kosten, verzekeringstoeslag en eventuele overige toeslagen dient voor aanvang van de huurperiode te hebben plaatsgevonden. Volledige betaling van de kilometervergoeding alsmede de platform kosten en verzekeringstoeslag dient in overeenstemming met dit artikel plaats te vinden, nadat de huurder en verhuurder de kilometerstanden hebben bevestigd.

Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij de betalingen vervolgens verdeeld aan de betreffende verhuurders na afloop van de betreffende huurovereenkomst, en aan The Grand Tourers Club en derde partijen zoals de verzekeringsmaatschappij.

Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan de huurder of verhuurder, worden de gegevens van The Grand Tourers Club geacht juist te zijn.

The Grand Tourers Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van huurovereenkomsten, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van profielen, huurperiodes, huurvergoedingen en/of voertuigen.

Na afloop van de huurperiode wordt de kilometervergoeding, nadat het aantal extra gereden kilometers door de huurder en de verhuurder zijn bevestigd, direct geïncasseerd bij de huurder. De kilometervergoeding wordt vervolgens na het incasseren tezamen met de huurvergoeding uitbetaald aan verhuurder.

Je aanvaardt dat The Grand Tourers Club aanvullende kosten in rekening mag brengen en na afloop van de huurperiode mag incasseren, in aanvulling op de huursom, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van:

Eventuele boetes op grond van het algemeen boetebeleid voor verhuurders en het algemeen boetebeleid voor huurders

Schoonmaakkosten (indien het voertuig verontreinigd is gedurende de huurperiode)

Het eigen risico wat van toepassing kan zijn op basis van de verzekeringsovereenkomst, wat dan geïncasseerd wordt namens de verzekeraar

Eventuele boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- en/of andere overtredingen, waaronder, maar niet uitsluitend, de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem, veroorzaakt gedurende de huurperiode

Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door de gebruiker, voor zover dit wettelijk is toegestaan

Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de huurovereenkomst door de gebruiker voor zover dit wettelijk is toegestaan

BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel of de huursom

Eventuele voorschotten betaald door The Grand Tourers Club aan derden, waaronder bijvoorbeeld aan andere gebruikers

Eventuele kosten die voortkomen uit het storneren van automatisch incasso’s bij de bij The Grand Tourers Club bekende en door gebruiker opgegeven bankrekening

Verhuurder aanvaardt dat indien en voor zover de aanvullende kosten niet bij de huurder geïnd kunnen worden door The Grand Tourers Club, The Grand Tourers Club niet gehouden is om deze aanvullende kosten aan verhuurder te betalen, ongeacht welke reden hieraan ten grondslag ligt, eveneens in het geval de kosten niet worden gedekt door de verzekeringsovereenkomst.

De gebruiker machtigt The Grand Tourers Club om de volgende betalingen af te schrijven van het bij The Grand Tourers Club bekende en of door gebruiker gebruikte bankrekeningnummer op het moment dat zij zich voordoen:

Een boete op grond van het boetebeleid van The Grand Tourers Club

Een verschuldigde betaling met betrekking tot de dienst, waaronder de kilometervergoeding, de platform kosten, verzekeringstoeslag en eventuele andere toeslagen

Een verschuldigde betaling betreffende het eigen risico, in verband met de verzekeringsovereenkomst;

Een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door de gebruiker

Eventuele voorschotten betaald door The Grand Tourers Club

The Grand Tourers Club is gerechtigd om een waarborgsom te verlangen en de gebruiker geeft bij het registreren op het platform voor zover nodig toestemming om een waarborgsom open te stellen, bijvoorbeeld via Ideal of Credit Card. Deze waarborgsom kan gebruikt worden om verschuldigde additionele kosten te innen, zoals hierboven vermeld.

The Grand Tourers Club is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en/of om onze dienst op te schorten.


Artikel 12: IE rechten
The Grand Tourers Club verleent hierbij aan de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de The Grand Tourers Club IE te gebruiken zoals uiteen gezet in deze algemene voorwaarden.

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de The Grand Tourers Club IE in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Iedere directe of indirecte inbreuk op de The Grand Tourers Club IE is verboden. Je garandeert geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreukmakend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de The Grand Tourers Club IE, waaronder, maar niet uitsluitend middels domeinnamen, merken of advertenties (bijv. via Google Adwords).

Voor zover er IE rechten rusten op informatie die jij in je Profiel hebt opgenomen, verleen je hierbij aan The Grand Tourers Club een wereldwijde, kosteloze, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken en openbaar te maken.


Artikel 13: Aansprakelijkheid
The Grand Tourers Club is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan The Grand Tourers Club toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van The Grand Tourers Club per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR. 1.000,- bedragen.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

materiële schade aan zaken;

redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

Iedere aansprakelijkheid van The Grand Tourers Club anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of vertragingsschade.

The Grand Tourers Club is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

Informatie die The Grand Tourers Club van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar The Grand Tourers Club verwijst;

Informatie die door gebruikers op het platform of in profielen is geplaatst;

Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een voertuig;

Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van opzet of grove schuld van The Grand Tourers Club;

Verkeers- of parkeerovertredingen in verband met een voertuig;

Brandstofkosten in verband met een voertuig;

Het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door een andere gebruiker;

Het beëindigen van een huurovereenkomst, het staken van de dienst, het verwijderen van een profiel en/of het sluiten van het platform

Deze aansprakelijkheidsbeperking van The Grand Tourers Club beoogt niet de aansprakelijkheid van The Grand Tourers Club voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van The Grand Tourers Club (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Je vrijwaart The Grand Tourers Club voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op The Grand Tourers Club IE, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die The Grand Tourers Club lijdt of maakt en die voortvloeien uit (I) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de algemene voorwaarden aan jouw zijde, (II) jouw gebruik van de dienst of (III) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de huurovereenkomst.


Artikel 14: Beëindiging profiel
Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de dienst te staken en je profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je profiel heeft geen gevolgen voor huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle huurverzoeken worden geannuleerd.

Je aanvaardt dat The Grand Tourers Club het recht heeft om jouw gebruik van de dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je profiel te verwijderen, zonder jegens jou aansprakelijk te zijn, indien The Grand Tourers Club daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze algemene voorwaarden.

Indien je na beëindiging van je profiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging, zal The Grand Tourers Club er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.

Alle bedragen die je aan The Grand Tourers Club verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je profiel direct opeisbaar.


Artikel 15: Overig
Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en / of daarmee verband houden, is het recht van toepassing van het land waar het voertuig is geregistreerd en wordt verhuurd.

Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Indien je een klacht hebt, verzoeken we je de klacht eerst bij The Grand Tourers Club kenbaar te maken via info@TheGTclub.nl. Wanneer je klacht, naar jouw mening niet voldoende wordt behandeld, heb je als consument de mogelijkheid je klacht te melden via het platform van de Europese Unie (Europees Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. The Grand Tourers Club zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

The Grand Tourers Club mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de algemene voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.


Definities
Content: alle informatie die door The Grand Tourers Club zelf op het platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de layout en look&feel van het platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Dienst:   de dienst die The Grand Tourers Club aan jou verleent, die bestaat uit het aanbieden van een platform waarmee huur en verhuur van voertuigen tussen particulieren mogelijk wordt gemaakt.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een profiel heeft aangemaakt op het platform voor het gebruik van de dienst.

Geverifieerd gebruiker: de gebruiker die door The Grand Tourers Club is geverifieerd, waarbij verificatie is gebeurd op basis van een combinatie van controles op verschillende door gebruiker aangeleverde gegevens.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van The Grand Tourers Club.

Huurder: de gebruiker die in het kader van een huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Huurovereenkomst: de overeenkomst die via het platform tot stand komt tussen een huurder en verhuurder voor de huur van een voertuig.

Huursom: de som van de huurvergoeding, de kilometervergoeding, de verzekeringstoeslag, de kosten voor het gebruik van het platform en eventuele andere toeslagen.

Huurperiode: de periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van het voertuig door de huurder en het retourneren van de sleutel aan de verhuurder bij het afleveren van het voertuig door de huurder.

Huurverzoek: het aanbod van de huurder voor het sluiten van de huurovereenkomst, zoals via het platform kan worden verzonden aan de verhuurder;

Huurvergoeding: de prijs voor de huur van het voertuig die huurder en verhuurder zijn overeengekomen, exclusief de verzekeringspremie, de kosten voor gebruik van het platform en eventuele andere toeslagen.

IE rechten: alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en knowhow.

Kilometervergoeding:   de prijs voor de gereden kilometers die huurder en verhuurder zijn overeengekomen, exclusief de verzekeringstoeslag en de kosten voor gebruik van het platform.

Platform: het platform dat via de mobiele applicatie van The Grand Tourers Club of de huidige en toekomstige The Grand Tourers Club websites, waaronder, maar niet uitsluitend www.theGTclub.nl, www.TheGTclub.eu, of enige andere The Grand Tourers Club website en onderliggende pagina‘s, bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de dienst gebruik te maken.

Profiel: een individuele profielpagina die door jou wordt gecreëerd en beheerd, wanneer jij je aanmeldt als gebruiker op het platform.

Schade: alle schade, gebreken en andere onvolkomenheden (ontstaan aan het voertuig gedurende de huurperiode).

The Grand Tourers Club: de handelsnaam van de eenmanszaak The Grand Tourers Club, gevestigd te Vlissingen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72425539 en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Huurformulier: het formulier dat de huurder en verhuurder gezamenlijk invullen en ondertekenen voor aanvang van de Huurperiode en na afloop van de huurperiode. Indien sprake is van een digitale versie van het formulier (en digitaal invullen via een The Grand Tourers Club applicatie) dan wordt ´ondertekenen` gelijkgesteld aan `bevestiging` via elektronische weg en kan het formulier na bevestiging worden gedownload door huurder en verhuurder.

Kosten voor gebruik van het platform: de bemiddelingsvergoeding die The Grand Tourers Club in rekening brengt aan gebruikers.

The Grand Tourers Club IE: Alle IE rechten ten aanzien van de dienst, het platform en de content.

Verhuurder: de gebruiker die in het kader van een huurovereenkomst optreedt als verhurende partij.

Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij die de verzekeringsovereenkomst aanbiedt.

Verzekeringstoeslag: de premie die door The Grand Tourers Club namens de verzekeraar in rekening wordt gebracht aan gebruikers.

Verzekeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de verhuurder (als verzekeringnemer), huurder (als verzekerde) en de verzekeraar ten behoeve van het gebruik van een voertuig dat via ons platform is gehuurd.

Voertuig: een auto, personenbusje, camper, of een ander motorisch aangedreven personenvoertuig met minimaal 3 wielen, waarvoor een algemeen autorijbewijs vereist is.

Voorschotten:   alle redelijke en evenredige kosten die The Grand Tourers Club ten behoeve van een gebruiker en/of namens een gebruiker heeft gemaakt gedurende de huurperiode, waaronder, maar niet uitsluitend kosten in verband met pech, ongeval, schadeherstel, wegsleepregelingen, verkeersboetes en/of anderszins.